A A A
  1. Gromadzi, opracowuje, przechowuje, udostępnia, promuje i selekcjonuje materiały biblioteczne.
  2. Gromadzi,  opracowuje, przechowuje materiały  biblioteczne, a szczególnie  materiały dotyczące  własnego regionu. Prowadzi działalność informacyjną. Przygotowuje bazy danych oraz udostępnia materiały i bazy danych z innych bibliotek, także za pośrednictwem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
  3. Organizuje różne formy pracy z  użytkownikami, aktywnie rozwija czytelnictwo, popularyzuje  materiały biblioteczne i informacyjne.
  4. Wspiera edukację instytucjonalną i procesy samokształcenia, współpracuje z instytucjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi z własnego i innych rejonów.
  5. Biblioteka uczestniczy we współpracy międzybibliotecznej z innymi bibliotekami oraz ośrodkami informacji na terenie całego kraju.

    Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do zadań biblioteki publicznej należy m.in.: dostarczenie wiedzy, upowszechnianie czytelnictwa, wspomaganie w kształceniu, służenie kulturalnej rozrywce użytkowników biblioteki, kształtowanie kultury społeczeństwa, popularyzowanie zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym przez własne działania propagandowe tj. wystawy, konkursy, pogadanki. Realizacja zadań w bibliotekach publicznych opiera się nazgromadzonych w nich zbiorach i to one są w bibliotece najważniejsze. Działalność kulturalna i oświatowa wypływa zpotrzeby promocji zasobów bibliotecznych oraz samej biblioteki. Prowadzić ma do pozyskania nowych czytelników, skupiania wokół siebie sympatyków oraz umacniania jej prestiżu w społeczności lokalnej. Biblioteka jest inicjatorem wielu imprez (konkursów, quizów, wystaw, spotkań autorskich, pogadanek, warsztatów poetyckich, lekcji bibliotecznych).Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Literackie „Witryna” skupiające twórców amatorów zafascynowanych kulturą słowa oraz ustanowiono Literacką Nagrodę Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny”. Biblioteka wykonuje następujące zadania statutowe :gromadzi, opracowuje, przechowuje, udostępnia, promuje i selekcjonuje materiały biblioteczne, gromadzi, opracowuje, przechowuje materiały biblioteczne a szczególnie materiały dotyczące własnego regionu, prowadzi działalność informacyjną. Przygotowuje bazy danych oraz udostępnia materiały i bazy danych z innych bibliotek, a także za pośrednictwem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, organizuje różne formy pracy z użytkownikami, aktywnie rozwija czytelnictwo, popularyzuje materiały biblioteczne i informacyjne, wspiera edukację instytucjonalną i procesy samokształcenia, współpracuje z instytucjami  edukacyjnymi oraz kulturalnymi z własnego i innych rejonów, biblioteka uczestniczy we współpracy międzybibliotecznej z innymi bibliotekami oraz ośrodkami informacji na terenie całego kraju. Biblioteka i jej filie oraz oddziały gromadzą materiały biblioteczne przy pomocy Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Udostępniają je wg zasad określonych w statucie i regulaminie udostępniania, świadczą usługi informacyjne i inne usługi statutowe.