Ogłoszenie o wyborze oferty do przetargu "Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej"

Autor : Piotr Błażejewski
Dodano : 2016-06-07 13:13:05
Aktualizacja : 2017-07-26 14:43:34
Stalowa Wola, dnia 07 czerwca 2016r.
MBP 360.1.102.2016
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej”, wybrana została w dniu 06 czerwca 2016 r. oferta złożona przez FIRMĘ P.W. KARABELA sp. z o.o. ul. Sokola 14; 39-400 Tarnobrzeg. Kryterium wyboru ofert była cena (95 %), czas reakcji grupy interwencyjnej (5 %). W/w podmiot złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 138 297,60 zł (netto) + 31 808,45 zł VAT = 170 106,50 zł (brutto), oraz czas reakcji grupy interwencyjnej do max 10 minut. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium oceny, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej Łączna liczba punktów
1
Konsorcjum: Maxus Sp. z o.o.,
Serwice Security Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 64/66,
93-408 Łódź 
88,4113 5 93,4113
2
KERIM Mirosław Hendel
ul. Dzielna 11;
26-600 Radom
74,5597 3 77,5597
3
Soter Ochrona Sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 29 A;
36-100 Kolbuszowa
33,9490 5 38,9490
4
Konsorcjum: IMPEL Provider Security Partner Sp. z o.o.;
Impel Security Polska Sp. z o.o.;
Impel Monitoring Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118;
53-111 Wrocław
57,9731 5 62,9731
5
P.W. KARABELA sp. z o.o.
ul. Sokola 14;
39-400 Tarnobrzeg
95,0000 5 100,0000
6
SKAREM sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 24;
37-450 Stalowa Wola
87,9826 5 92,9826
© 2007 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl