CIĄG DALSZY (część 2) ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE "Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej"

Autor : Piotr Błażejewski
Dodano : 2016-06-02 09:07:47
Aktualizacja : 2016-06-02 09:11:34
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE
„Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej”

Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, w związku z pojawiającymi się zapytaniami Oferentów dot. postępowania jw., działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje treść odpowiedzi/wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania:
 
PYTANIE NR 4
Czy Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji zamówienia uczestniczyli pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (z jednoczesnym zastrzeżeniem, że niepełnosprawność pracownika w żadnym stopniu nie wpływa na należyte wykonywanie obowiązków wynikających z zapisów umowy)?
 
ODPOWIEDŹ
Tak.
 
PYTANIE NR 5
Czy Zamawiający wymaga, aby zmiany były pełnione w systemie 8 czy 12-godzinnym, czy też nie narzuca Wykonawcy sposobu organizacji pracy?
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu organizacji pracy, z zastrzeżeniem stosowania obowiązujących norm prawnych, a w szczególności Kodeksu pracy
 
PYTANIE NR 6
Czy Zamawiający pod pojęciem „grupa interwencyjna” ma na myśli partol interwencyjny składający się z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, czy też chodzi o grupę interwencyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tj. grupa interwencyjna — co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej)?
ODPOWIEDŹ
Chodzi o zapewnienie doraźnej pomocy w przypadku potencjalnych zagrożeń w budynku lub wokół niego nie kwalifikujących się do interwencji policji. ( np. grupę podejrzanie zachowujących się osób), czyli sytuacji, kiedy jedna dyżurująca osoba nie będzie mogła sobie poradzić z należytym wykonaniem usługi ( zg. z ust. 4 pkt 3 rozdziału III SIWZ „interwencja porządkowa na wezwanie dyżurującego pracownika ochrony lub personelu obiektu”). Zamawiającemu chodzi o zapewnienie szybkiej reakcji Wykonawcy w razie potrzeby interwencji jak we wspomnianym punkcie SIWZ, sposób realizacji tej części zadania pozostawia Wykonawcy.
 
PYTANIE NR 7
Zamawiający w rozdziale XV SIWZ wskazuje, że jednym z kryteriów oceny ofert jest „czas reakcji grupy interwencyjnej”. Czy Wykonawca, który zmierza uzyskać maksymalną ilość punktów w ww. kryterium, a zamierza skorzystać z usług podwykonawcy w zakresie monitorowania sygnałów alarmowych i wsparcia patroli interwencyjnych, powinien złożyć wraz z ofertą jakieś dodatkowe dokumenty (a jeżeli tak, to jakie?). Czy korzystanie z usług podwykonawcy w zakresie wsparcia patroli interwencyjnych będzie traktowane jako udział w zamówieniu podwykonawcy (zgodnie z art. 36 a Ustawy Pzp), czy podmiotu trzeciego (zgodnie z art. 26 b Ustawy Pzp – pomimo, iż Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu nie wskazał, aby Wykonawca dysponował patrolami interwencyjnymi)?
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyklucza w przypadku grup interwencyjnych możliwości korzystania z usług podwykonawcy ewentualnie korzystania z zasobów innych podmiotów.
W przypadku korzystania z usług podwykonawcy:
1.    W Ofercie podajecie Państwo informację, że będziecie w danym zakresie korzystać z usług podwykonawcy;
2.    Zgodnie z zapisem w umowie § 2 ust. 3 „Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców”. Składacie Państwo w formie pisemnej oświadczenie zawierające informacje jak w zapisie umowy.
W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Firma, która Wam oddaje do dyspozycji potencjał własnych zasobów wypełnia załącznik do SIWZ nr 8 (zgodnie z art. 26 ust.2b Ustawy Pzp).
 
PYTANIE NR 8
Zamawiający w rozdziale III. pkt. 12 SIWZ wskazuje, że „Pracownicy wykonujący zadanie winni być pracownikami ochrony fizycznej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa regulujących kwestię świadczenia usług ochrony osób i mienia tj. zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia tj. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 ze zm)”. Ponieważ ww. ustawa wskazuje różne uprawnienia pracowników prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy pracownicy ochrony pełniący służby bezpośrednio na obiekcie, muszą posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia (dawne licencje), czy też wystarczy, aby byli przeszkoleni w zakresie podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony, natomiast wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia posiadały osoby nadzorujące i załogi patroli lub grup interwencyjnych?
 
ODPOWIEDŹ
Pracownicy ochrony pełniący służbę bezpośrednio na obiekcie nie muszą posiadać wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia (dawne licencje), wystarczy aby byli przeszkoleni w zakresie podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony, natomiast wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia musza posiadać osoby nadzorujące i członkowie grupy interwencyjnej.
 
Odnośnik do ogłoszenia o przetargu link
© 2007 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl