CIĄG DALSZY ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE "Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej"

Autor : Piotr Błażejewski
Dodano : 2016-05-31 11:40:50
Aktualizacja : 2016-06-02 09:08:46
Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, w związku z pojawiającymi się zapytaniami Oferentów dot. postępowania jw., działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje treść odpowiedzi/wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE NR 3
Chciałbym zapytać, poprosić o  sprecyzowanie parag.9 pkt.2  dotyczący kary umownej w wysokości 3% . Czego miałaby dotyczyć kara (za jakie ew. przewinienia, mogliby Państwo złożyć reklamację).
 
ODPOWIEDŹ
Kara wymieniona w § 9 pkt 2 w brzmieniu „ … w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego w przypadku uzasadnionej reklamacji świadczonych usług złożonej przez Zamawiającego w formie pisemnej” przewidziana jest w przypadku nienależytego wykonania usługi. Przez nienależyte wykonanie usługi należy rozumieć  niespełnienie warunków określonych w § 2 pkt 2 i §  8 pkt 1 i 2 przedmiotowej umowy oraz wymagań Zamawiającego wynikających ze SIWZ, a w szczególności w jej Rozdziale III pkt 3 ( np. opuszczenie stanowiska pracy pracownika ochrony z narażeniem na szkodę Zamawiającego, niewłaściwe zachowywanie się pracowników w miejscu pracy np. picie alkoholu w pracy). Kara umowna wymieniona § 9 pkt 2 ma zabezpieczyć interes Zamawiającego  w przypadku szkód poniesionych z powodu nienależytego świadczenia usług przez Wykonawcę. Nie jest instrumentem służącym wzbogaceniu Zamawiającego, przyznającym mu nieuzasadnione korzyści, a jedynie zapewniającym naprawienie poniesionej przez niego szkody i otrzymanie od Wykonawcy usług dobrej jakości.
 
Odnośnik do ogłoszenia o przetargu link
© 2007 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl