ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE "Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej"

Autor : Piotr Błażejewski
Dodano : 2016-05-30 08:33:21
Aktualizacja : 2016-05-30 08:36:08
Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, w związku z pojawiającymi się zapytaniami Oferentów dot. postępowania jw., działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje treść odpowiedzi/wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE NR 1


Wykonawca składa wniosek o dostosowanie treści SIWZ i załączników do wymagań ustawowych poprzez dopuszczenie do realizacji przy pomocy podwykonawców tych części przedmiotu zamówienia, które nie są kluczowe tj. wsparcie grup interwencyjnych dla ochrony obiektu.

Pozostawienia zapisów SIWZ w aktualnym kształcie i nieuwzględnienie postulatu wykonawcy narusza:
  • art. 36 a ust.2 pkt 1 Ustawy PZP – z uwagi na czynniki opisane powyżej;
  • art 7 ust. 1 Ustawy PZP -  z uwagi na możliwość realizacji zamówienia wyłącznie przez firmy lokalne posiadające własne Grupy Interwencyjne na terenie miasta Stalowa Wola; ponadto standardem w przypadku postępowań na usługi ochrony jest zastrzeżenie, iż kluczowa część przedmiotu zamówienia tj ochrona fizyczna winna być realizowana siłami wykonawcy i umożliwienie realizacji przedmiotu zamówienia w kwestii grup interwencyjnych przy pomocy podwykonawców, gdyż wsparcie grup interwencyjnych nie może być uznane za kluczową część przedmiotu zamówienia
  • art 44 ust. 3 Ustawy o Finansach Publicznych – z uwagi na ograniczenie konkurencji poprzez wyeliminowanie firm zamiejscowych a co za tym idzie konieczność zakupu usługi po wyższej cenie bez merytorycznego uzasadnienia.

Z uwagi na powyższe wnosimy o zmianę zapisów SIWZ i dopuszczenie podwykonawstwa w zakresie wsparcia Grup Interwencyjnych.

ODPOWIEDŹ

Odpowiadając na Państwa zapytanie w kwestii zapisu w umowie w brzmieniu: Wykonawca nie może powierzyć swych obowiązków będących przedmiotem umowy innemu podmiotowi (§2 ust 3 ) wyjaśniamy, że specyfika przedmiotowego zamówienia ( ochrona osób i mienia, wiążące się również m.in. z odpowiedzialnością za dane osobowe ) spowodowały, że całość wykonywanych czynności związanych z obsługą zadania w naszym rozumieniu mieści się w części kluczowej zamówienia. Korzystamy tutaj z art. 356 §1 Kodeksu cywilnego, którego nie wykluczają przepisy pzp.

Jednak w przypadku grup interwencyjnych przychylamy się do Państwa sugestii, chociaż możecie Państwo skorzystać z potencjału podmiotów trzecich, czego przecież nasza specyfikacja nie wyklucza. Zapis dotyczący wymogu wykonywania przez wybranego wykonawcę kluczowych części zamówienia nie ma zastosowania, gdy dochodzi do sytuacji użyczania potencjału (np. technicznego, finansowego) pomiędzy przedsiębiorcami. Oznacza to, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia czy zdolnościach finansowych i sytuacji ekonomicznej innych podmiotów przy wykazywaniu spełniania warunków zamówienia określonych w SIWZ. Dlatego przedmiotowa specyfikacja nie narusza art. 7 ust.1 Ustawy PZP i art. 44 ust 3 Ustawy o Finansach Publicznych

Informacja zostanie uzupełniona w SIWZ poprzez:  

1. dopuszczenie tej możliwości w załączniku nr 1 (Oferta); [link]
2. dostosowanie treści umowy (zał. nr 5): zmieniono treść pkt 3 w § 2. [link]

PYTANIE NR 2

Zamawiający wymaga by Wykonawca zapewnił zatrudnienie pracowników ochrony na umowę o prace , w wymiarze 5 pełnych etatów i utrzymania ich zatrudnienia przez okres trwania umowy. Jednakże wymaga też by usługa ochrony sprawowana była całodobowo we wszystkie dni tygodnia przez przynajmniej jedna osobę. W związku z powyższym liczba roboczogodzin ochrony w miesiącu ( średnio 732 h) jest niższa niż liczba wymaganych godzin etatowych (5* 168=840 h). Czy wobec tego zamawiający utrzymuje zapis dotyczący zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w wymiarze 5 pełnych etatów?

ODPOWIEDŹ

Powyższy wymóg (5 pełnych etatów) podyktowany jest zobowiązaniem, jakie zostało podjęte przez wcześniejszego płatnika Gminę Stalowa Wola. Ponieważ budynek budowany był ze środków unijnych, jednym z warunków otrzymania tych środków było zapewnienie pewnej ilości zatrudnienia pracowników na umowy o pracę, tak więc ta liczba pracowników została wcześniej ustalona i wynika z wcześniejszego zobowiązania, dlatego musimy ją utrzymać.
 
Odnośnik do ogłoszenia o przetargu link
© 2007 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl