CIĄG DALSZY (część 3) ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE "Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli"

Autor : Piotr Błażejewski
Dodano : 2015-07-31 09:54:13
Aktualizacja : 2015-08-07 13:45:20

Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, w związku z pojawiającymi się zapytaniami Oferentów dot. postępowania jw., działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść odpowiedzi/wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE NR 25

Proszę o podanie całkowitego metrażu przeszkleń i okien (dwustronnie mierzonego jeżeli powierzchnie z dwóch stron są trudnodostępne lub jednostronnie jeżeli tylko jedna strona jest trudnodostępna, wymagających mycia specjalistycznego, czyli znajdujących się na wysokości powyżej 3 m.

Pod pojęciem trudnodostępne rozumiem przeszklenia na wysokości powyżej 3 m nad podłożem.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 25

            Całkowity metraż przeszkleń i okien na zewnątrz budynku, wymagających specjalistycznego mycia, czyli znajdujących się na wysokości powyżej 3 m  od podłoża, mierzonych jednostronnie wynosi 828,97 m2 .

PYTANIE NR 26

            Proszę o podanie powierzchni okien od strony patio (mierzonej jednostronnie), znajdujących się na wysokości powyżej 3 m nad podłogą.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 26

            Ogólna powierzchnia okien i przeszkleń od strony patio, mierzona jednostronnie wynosi 550,80 m2, w tym:

a)      397,18 m2 powyżej 3 m od podłoża,

b)      153,62 m2 na wysokości poniżej 3 m od podłoża.           

PYTANIE NR 27

Proszę o podanie powierzchni okien wokół budynku (mierzonej jednostronnie), znajdujących się na wysokości powyżej 3m nad ziemią.

 ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 27

Powierzchnia samych okien wokół budynku ( mierzona jednostronnie), znajdująca się powyżej 3 m nad ziemią, wynosi 394,36 m2. Pozostałe powierzchnie szklane wokół budynku znajdujące się na wysokości powyżej 3 m  od podłoża, to drzwi i inne powierzchnie przeszklone (434,61 m2), łącznie 828,97 m2.

© 2007 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl