CIĄG DALSZY (część 2) ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE "Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli"

Autor : Piotr Błażejewski
Dodano : 2015-07-28 10:13:20
Aktualizacja : 2015-07-28 10:18:43

Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, w związku z pojawiającymi się zapytaniami Oferentów dot. postępowania jw., działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) przekazuje treść odpowiedzi/wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE NR 13

Dotyczy kryterium oceny ofert, podpunkt drugi 5 etatów.

Czy przy deklaracji zatrudnienia na umowę o pracę w ilości etatów – powyżej 5, Wykonawca ma posługiwać się pełnymi etatami czy może zaplanować dla tego kryterium np. 0,5 etatu, lub 1,25 etatu?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 13

Wykonawca może posługiwać się kryterium 0,5 etatu, lub 1,25 etatu, jeśli będzie to powyżej 5 etatów dla spełnienia kryterium K2.

PYTANIE NR 14

Dotyczy – załącznik nr 1, formularz ofertowy.

Biorąc pod uwagę klasyfikację usług dla potrzeb podatku VAT przedmiotowa specyfikacja obejmuje swoim zakresem usługi podlegające opodatkowaniu w różnych wysokościach. W formularzu cenowym nie ma odpowiedniego miejsca aby rozróżnić stawki podatku VAT. Proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 14

             Formularz ofertowy celowo macie Państwo w programie Word z edytorem tekstu, aby można było, w razie takiej potrzeby rozgraniczyć:

podatek VAT …...% w kwocie: ....................................................

podatek VAT …...% w kwocie:.....................................................

łączna cena (brutto): ..................................................

                     słownie: .................................................

 

PYTANIE NR 15

W związku z wymogiem równego traktowania stron postepowania proszę o wprowadzenie do projektu umowy następującego zapisu:

„Wykonawca z ważnych powodów uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 15

            Nie przychylamy się do zawarcia w treści umowy zapisu o możliwości wypowiedzenia umowy w brzmieniu jak Państwo proponujecie, ponieważ Zamawiającemu zależy na podpisaniu Umowy z Wykonawcą na 24 miesiące, do czego obligują go  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz założenia Projektu. Zamawiający przewidział w Umowie jedynie możliwość rozwiązania umowy w przypadku nieopłacenia przez dwa miesiące faktur za usługi Wykonawcy. Wykonawca musiałby mieć szczególny powód aby wypowiedzieć Umowę, a takiego powodu Państwo nie podajecie.

W związku z zasadą swobody umów Zamawiający może swobodnie kształtować treść umowy, a następnie wynikający z niej stosunek prawny zgodnie ze swoimi potrzebami,  w granicach zakreślonych przez przepisy prawa. W naszym wzorze umowy dopuszczamy odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę tylko w przypadku opóźnienia terminu zapłaty za wykonane usługi sprzątania ponad dwa miesiące. Nie jest to sprzeczne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

PYTANIE NR 16

Proszę o określenie w jakich dniach i godzinach biblioteka jest dostępna dla czytelników i gości.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 16

            Biblioteka jest czynna dla czytelników:   Poniedziałek -1100-1900

                                                                         Wtorek - piątek 900 - 1900

                                                                         Sobota  -   900 -  1500

W Bibliotece odbywają się również różne spotkania (głównie popołudniami), w godzinach uzgadnianych z organizatorami tych spotkań na bieżąco.

PYTANIE NR 17

            Proszę o określenie w jakich dniach tygodnia ma odbywać się sprzątanie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 17

Usługa ma być wykonywana  od poniedziałku do piątku.

PYTANIE  NR 18

Proszę o określenie w jakich godzinach ma odbywać się sprzątanie.

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 18

Proponowane godziny sprzątania: 1400-2200. Istnieje możliwość uzgadniania i dostosowania godzin pracy.

PYTANIE NR 19

Określona została częstotliwość w załączniku nr 2 do umowy – „codziennie”. Jak należy rozumieć ten zapis.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 19

            Czynności sprzątania mają być wykonywane codziennie tj. przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

PYTANIE NR 20

Czy na terenie budynku biblioteki znajdują się pojemniki przystosowane do segregacji odpadów ?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 20

Tak, na terenie budynku biblioteki znajdują się pojemniki przystosowane do segregacji odpadów.

PYTANIE NR 21

Proszę o podanie ilości oraz pojemności pojemników na odpady, do których Wykonawca ma dostarczać i wymieniać worki.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 21

Pojemniki 7 litrowe – ilość: 49 sztuk

Pojemniki 20 litrowe – ilość: 62 sztuki

 

PYTANIE NR 22

Proszę o podanie ilości niszczarek biurowych, w których mają być wymieniane worki. Jaka jest pojemność worków ?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 22

2 niszczarki biurowe, pojemność worków – 60 litrów.

PYTANIE NR 23

Czy pomieszczenia administracyjne Biblioteki KUL i pokój socjalny są wyłączone z podanej powierzchni ? Jeżeli nie, to proszę o podanie metrażu tych pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 23

Pomieszczenia administracyjne Biblioteki KUL i pokój socjalny nie zostały wyłączone
z powierzchni wynikającej z załącznika nr 9 do SIWZ.  Powierzchnia tych pomieszczeń wynosi 67,87 m2  ( I piętro: pomieszczenia 1.11; 1.12 i  1.13) i podlega wyłączeniu ze sprzątania zgodnie z Harmonogramem prac –zał. Nr 2 do umowy – pkt. I, poz.1.

PYTANIE NR 24

Jaką metodę dopuszczają Państwo do wywozu śniegu z patio ?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 24

Metodę wywozu śniegu z patio pozostawiamy do swobodnego wyboru Wykonawcy, jednakże ze względu na położenie patio wewnątrz budynku i konieczność poruszania się po powierzchni z płytek gress, transport śniegu na zewnątrz budynku powinien odbywać się przy wykorzystaniu lekkiego pojazdu typu wózek transportowy ogrodowy lub taczka ogrodowa
z osłonami  na kółkach, aby płytki nie uległy uszkodzeniu.
© 2007 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl