ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE "Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli"

Autor : Piotr Błażejewski
Dodano : 2015-07-22 13:12:07
Aktualizacja : 2015-07-24 14:36:54
Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, w związku z pojawiającymi się zapytaniami Oferentów dot. postępowania jw., działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) przekazuje treść odpowiedzi/wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania:

ZAPYTANIE OFERENTA NR 1

I. Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

 

1)         stawki podatku od towarów i usług;

2)         wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 ustawy z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3)         zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5). 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 1

Ponieważ faktycznie uwzględniliśmy we wzorze umowy ( zał. nr 5 do SIWZ) jedynie ewentualną zmianę wysokości podatku od towarów i usług, wprowadziliśmy, słusznie przez Państwa sugerowane zmiany zgodnie z art. 142 ust 5 pkt 1-3 (link do strony o zmianie treści załącznika nr 5 – wzór umowy),  dodając § 6 traktujący o dopuszczalnych zmianach w umowie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:

§ 6

1. Dopuszczalne są  zmiany (w formie aneksu do umowy) wysokości wynagrodzenia określonego w  § 5 umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art., 142 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

-  stawki podatku od towarów i usług ( wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy się nie zmieni, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów);

-    wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia);

-     zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ( wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz  Zamawiającego).

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 2

Prosimy o zmianę zapisu rozdziału XVIII SIWZ na „Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom”.

Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakazujące podwykonawstwa sztucznie ograniczają dostęp do rynku zamówień publicznych. Wykładnia celowościowa podstawowej zasady, jaką jest zasada uczciwej konkurencji, stanowiąc lex specialis względem art. 354¹ § kc, wprowadza swobodę kształtowania przyszłego stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą. Istotnym jest, iż wprowadzony w niniejszym postępowaniu zakaz podwykonawstwa stanowi kształtowanie przez Zamawiającego treści umowy w sposób całkowicie dowolny, co stanowi istotne naruszenie wskazanej normy. Zamawiający ma bowiem ustawowy obowiązek działania zgodnie                 z treścią ustawy prawo zamówień publicznych. Treść stosunku łączącego Zamawiającego z Wykonawcą, pomimo wskazanej normy kodeksowej (art. 354¹ § kc), jest jednak w sposób istotny ograniczony zapisami ustawy, do których należy przywoływana zasada uczciwej konkurencji. Swoboda kształtowania przyszłego stosunku zobowiązaniowego przez Zamawiającego, jest pojęciem dużo węższym, od dowolności w kształtowaniu tegoż stosunku, którego dopuścił się Zamawiający w niniejszym postępowaniu. Na marginesie należy wskazać, iż nawet zasada  pacta sunt servanda nie dopuszcza całkowitej dowolności w kształtowaniu umowy przez strony – stosunek prawny je łączący nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, celem czy sprzeciwiać się jego właściwości.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE (sugestię) NR 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu rozdziału XVIII SIWZ na „Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom”.

Działając na podstawie art. 36 a ust 1-2 pkt 1 :

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę:

1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;

Skorzystaliśmy z tej możliwości, jaką daje nam ustawodawca, który pozwala Zamawiającemu zastrzec w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia również na usługi. W przypadku zamówień  na usługi kluczowe części zamówienia to usługi wykonywane w ramach zamówienia o charakterze odpłatnym, których wykonanie ( ze względu na ich specyfikę) ma zasadniczy wpływ na wykonanie całości usług stanowiący przedmiot zamówienia. Ustawodawca nie wprowadziłby reguły szczególnej (lex specialis) w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego, gdyby nie było to zasadne.

Natomiast przewidzieliśmy podwykonawstwo w zakresie usług związanych z kompleksowym myciem i czyszczeniem okien oraz odśnieżaniem. Nie ma więc zakazu podwykonawstwa poza kluczową częścią zamówienia. Opisane w SIWZ możliwości korzystania z potencjałów innych podmiotów również nie narusza zasad uczciwej konkurencji.

Dlatego nie uważamy, abyśmy zapisami rozdziału XVIII SIWZ dopuścili do całkowitej dowolności w kształtowaniu umowy przez co naruszyli zasady współżycia społecznego, celu lub sprzeciwili się właściwości stosunku prawnego mającego łączyć strony zamawiający- wykonawca, lub naruszyli zasadę uczciwej konkurencji.

Odnośnik do ogłoszenia o przetargu link

© 2007 Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl